مرور برچسب

مهاجرت کاری فدرال

مهاجرت به کانادا از طریق کار ۲۰۲۱

کانادا دومین کشور پهناور دنیاست، ولی تراکم جمعیتی پایین و اقتصاد رو به رشد آن موجب ایجاد فرصت های شغلی بیشتر از نیروی کار داخلی آن شده است. به همین دلیل مهاجرت به کانادا از طریق کار، امروزه یکی از بهترین موقعیت ها برای مهاجران را ایجاد کرده…